forestfloor

Limburg

Verslag algemene ledenvergadering 5OPLUS op 13 december 2014 in de Oranjerie te Roermond

Aanwezig:

Bestuur:

H. van der Linden (wnd. voorzitter), R. van Dijk (bestuurslid),

H. Meijer (interim bestuurslid), J. Langenberg (bestuurslid ) en T Cornelissen ambtelijk secretaris.

Leden:

J. Arntz, J. van den Borne,  M. Bruijns,  E. Dohmen, H. Hoogers, N. Kroonstuiver,

P. Michalides, M. de Riet, J. Schreurs, M. Stijnen, B. van de Vaart, A. Wissingh.

Afwezing met kennisgeving:

F. Bovee, A. de Bood, W. Bronckers, A. Fischer-Otten, H. Kamps, G. Kers, en C. Martens.

Opening

Dhr Van der Linden opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt conform vastgesteld.

Mededelingen

De waarnemend voorzitter memoreert kort de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Jan van Houwelingen, voorzitter, is vertrokken omdat hij zich niet kon vinden in de koers van het hoofdbestuur. Sindsdien is de heer Van der Linden wnd. voorzitter. Hein Meijer is als tijdelijk bestuurder tussentijds aangetreden en heeft samen met Henk de afdeling Limburg nieuw leven ingeblazen. Jónan Langeberg en Rolf van Dijk zijn nog bestuurslid en nog niet afgetreden. Rolf moet het vanwege zijn gezondheid wel wat kalm aan doen. Henk en Hein zijn er in geslaagd goede kandidaten te vinden voor de verkiezingen van zowel de Provinciale Staten als de waterschappen  op 18 maart. Er is de laatste tijd hard gewerkt en er is een goed verkiezingsprogramma. Er is nieuw elan om de afdeling Limburg uit het moeras te trekken en om er weer een bloeiende goed functionerende afdeling van te maken.

Hierna worden de afmeldingen vermeld.

 

Verslag ALV 6-12-2413

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag/jaarrekening.

Er is geen inhoudelijk jaarverslag. omdat de afdeling Limburg geen penningmeester heeft. De honneurs worden waargenomen door de penningmeester van het hoofdbestuur. Het door hem opgemaakte financiële jaaroverzicht wordt vastgesteld.


Begroting en activiteitenplan 2015.

Deze worden als actiepunt voor een nieuw bestuur doorgeschoven naar een in het voorjaar te plannen algemene ledenvergadering.

 

 

Concept kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten

 Het hoofdbestuur is akkoord gegaan met de voorliggende lijst. Er kunnen geen namen meer worden toegevoegd, wel kan er nog met de rangorde worden geschoven. De lijsttrekker moet in persoon gekozen worden. Kandidaat is H. van der Linden. T. Cornelissen neemt kort het voorzitterschap van de vergadering over en vraagt H. van der Linden om zich als kandidaat lijsttrekker aan de vergadering voor te stellen. Nadat hij zich heeft voorgesteld, vraagt T. Cornelissen aan de vergadering of zij behoefte heeft aan een stemming over het lijsttrekkerschap. Dit is niet het geval en daarom wordt de heer Van der Linden bij acclamatie tot lijsttrekker gekozen. Daarna neemt de heer Van der Linden de leiding van de vergadering weer over. Hij vraagt de nummers 2, 3 en 4 van de lijst, respectievelijk de heer Meijer, mevrouw Cornelissen en de heer Michalides, zich voor te stellen. Nadat dit is gebeurd  vraagt de heer van der Linden of er behoefte is aan wijziging van de rangorde van de lijst. Dit is niet het geval; de lijst wordt bij acclamatie conform vastgesteld.

Concept kandidatenlijst waterschap Peel- en Maasvallei

Aan de kandidaat lijsttrekker Jos van den Borne wordt gevraagd zich voor te stellen. Omdat er geen behoefte is aan stemming wordt hij bij acclamatie gekozen en wordt de lijst conform vastgesteld.

Concept kandidatenlijst verkiezingen waterschap Roer- en Overmaas.

Aan de kandidaat lijsttrekker Jacques Arntz wordt gevraagd zich voor te stellen. Omdat er geen behoefte is aan stemming wordt hij bij acclamatie gekozen en wordt de lijst conform vastgesteld.

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

De volgende opmerkingen worden gemaakt: Toevoegen dat we voor de ontwikkeling zijn van omzetting aardgas in elektriciteit. Een en ander in relatie tot veiligheid. Na enige discussie wordt besloten dit niet te doen, maar wel een zin toe te voegen waarin staat dat de veiligheid van aardgas moet worden bevorderd. Het verkiezingsprogramma wordt verder conform vastgesteld.

Verkiezingsprogramma waterschappen

Wordt conform vastgesteld.


Verkiezingscampagne 2015

T. Cornelissen gaat de campagne leiden. Lid van het team zijn verder N. Kroonstuiver en Johan Langenberg. Er wordt gezocht naar een caravan voor ca. twee maanden om rond te trekken Truus doet een oproep aan mensen om zich voor hulp, steun en ideeën aan te melden Ook zoekt men bekende Limburgers om als ambassadeur op te treden.

 

Samenstelling bestuur

Henk legt uit dat het bestuur graag een scheiding wil tussen bestuur van de afdeling en politieke kandidaten c.q. fractie .Wel moet er een nauwe samenwerking zijn, maar er is een verschillende taak en verantwoordelijkheid. Johan en Rolf blijven, maar Henk en Hein zullen terugtreden. Er zijn goede kandidaten gevonden voor de vernieuwing van het bestuur. Fons Bovee, kandidaat voor het voorzitterschap, kan wegens een al lang geplande vakantie niet aanwezig zijn. Via een filmpje stelt hij zich aan de vergadering voor. Vervolgens wordt hij bij acclamatie tot nieuwe voorzitter gekozen. Er zijn verder twee kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur: Miewies Stijnen en Els Dohmen. Zij beiden stellen zich voor en worden eveneens bij acclamatie gekozen. Er zal nog gezocht worden naar een penningmeester. Daarmee zijn Hein en Henk niet langer bestuurslid en Truus bedankt hen namens de nieuwe voorzitter en de leden voor hun inzet waarmee zij de afdeling Limburg weer nieuw leven in hebben geblazen. Omdat de nieuwe voorzitter er nog niet is zal de overdracht in de bijeenkomst van19 december plaatsvinden.

 

Rondvraag

Er zijn geen vragen en de vergadering wordt gesloten.

Er is een oproep aan iedereen om met nieuw elan aan de slag te gaan en de partij in Limburg en nationaal weer sterk te maken.


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ