forestfloor

Limburg


waterschap logo 2017

Waterschap Limburg

Waterschap Bestuurder  50PLUS

Jacques Arntz

tel: 06 55193099                            

                                 

   50plus-limburg-wszuid01-jacques  

   Waterschap Limburg

Per 1 januari 2017 zijn in Limburg twee waterschappen, te weten Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Waterschap Peel en Maasvallei (WPM), in elkaar geschoven tot een nieuw schap: Waterschap Limburg (WsL). Dit gebeurde in opdracht van de Provincie Limburg; de toezichthouder van het Waterschap. Daarmee worden twee waterschappen gefuseerd met totaal verschillende achtergronden en culturen. Daar waar WRO in Zuid Limburg vrijwel uitsluitend van doen had met het beheer van vette kleigrond en heuvels en dalen had WPM te maken met schrale zandgronden, een veelal vlak landschap en langzaam kabbelende beken. WPM had een grote buitendienst met eigen materieel, terwijl WRO vrijwel al haar werkzaamheden uitbesteedde aan particuliere bedrijven. WPM was gevestigd in Venlo (Blerick), terwijl WRO haar hoofdzetel had in Sittard. Binnen WPM was 50Plus met 1 zetel in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd: Jos van de Borne. In WRO was 50Plus vertegenwoordigd door ondergetekende. In het nieuwe Waterschap vertegenwoordigt ondergetekende nog alleen 50Plus.
U begrijpt het al: het samensmeden en de voorbereidingen daarvan zijn geen eenvoudige zaak en lopen op dit moment nog volop. Het is de bedoeling, dat rond september 2017 het nieuwe waterschap haar hoofdvestiging heeft in Roermond. De gebouwen van de voormalige waterschappen staan te koop.
Wat zijn de formele wettelijke taken van een waterschap?
Allereerst “droge voeten”. Dat betekent veilige dijken, voorkoming en bestrijding van wateroverlast als gevolg van hevige regenval. U weet wel: de klimaatverandering
Ten tweede: schoon, voldoende wateroppervlak en grondwater ondermeer ten behoeve van een gezonde biotoop en de productie van drinkwater.
En ten derde de zuivering van afvalwater. Deze taak wordt uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), van oorsprong een gemeenschappelijke regeling van WRO en WPM. Dat is het na de fusie – voorlopig – nog steeds, maar er zal nog een definitieve (organisatorische) oplossing gevonden moeten worden.
Al deze wettelijke taken kosten de burgers in Limburg gezamenlijk zo’n € 135 mln. (2017) en wordt verricht door zo’n 314 fte aan medewerkers. Deze bedragen worden hoofdzakelijk bijeen gebracht vanuit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Beiden gebaseerd op de Waterschapswet. U ontvangt jaarlijks een aanslag daarvoor. Daarnaast betalen sommige bedrijven nog een Verontreinigingsheffing welke is gebaseerd op de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.
Op dit moment is een fors investeringsprogramma gestart onder de naam “Water in balans”. Dat bestaat uit een groot aantal dijkverzwaringen in Noord Limburg en een groot aantal maatregelen om wateroverlast in Zuid Limburg te voorkomen.
Welke insteek heeft 50Plus in deze zaken?
Net als alle partijen in het Algemeen Bestuur (AB) wil 50Plus dat bovenstaande taken efficiënt en kostenbewust plaats vinden. Daarin onderscheidt 50Plus zich niet. Omdat alle medewerkers van de waterschappen ambtenaren zijn en daarmee de bijbehorende rechtsbescherming (wachtgeldregeling) hebben, zijn alle medewerkers met een vast dienstverband weer onder gebracht in de nieuwe organisatie. Tot 2021 is bedongen bij de reorganisatie dat er niemand wordt ontslagen. In de toekomst zijn er dan ook nog zeker “slagen te maken”.
Wat voor 50Plus wel belangrijk is, dat ze geen voorstander is van handhaving van het Waterschap als zelfstandige entiteit. Wat ons betreft kunnen dezelfde doelen bereikt worden als de functies van het waterschap worden overgenomen door de provincies. Een dergelijke besluitvorming zal echter op nationaal niveau genomen moeten worden.
Binnen het waterschap is 50Plus geen voorstander van “het internationaal gaan” op kosten van degenen die de Watersysteemheffing betalen. De kennis en kunde van de medewerkers van de waterschappen staat internationaal op hoog niveau. Dat is de reden, dat zij geregeld ingeschakeld worden in het (verre) buitenland. Daar heeft 50Plus geen problemen mee, maar dan wel op kosten van het Ontwikkelingssamenwerking. Daar hoort het thuis.
Uiteraard staat dit buiten het internationale overleg dat WsL heeft met onze buurlanden. Rivieren en beken houden immers niet op aan de grenzen.
50Plus heeft in haar programma staan, dat al het moois dat de waterschappen maken aan beek aanpassingen (meanderen) e.d. zichtbaar en ontsloten moet worden voor toerist en recreant. Dat is niet de primaire taak van het waterschap. Maar als er een dergelijk project in uitvoering gaat dan acht 50Plus het van groot belang dat ook onze senioren en minder validen kunnen genieten van de prachtige natuurlijke infrastructuur. Het aanleggen van bijbehorende fietspaden en wandelwegen door gemeenten en provincie wordt door 50Plus dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. In dit verband kan worden gedacht aan de aanleg van een wel heel bijzonder project in Susteren: een kalkmoeras in de buurt van de beek de Middelsgraaf. We hebben ons recent krachtig ingezet om dit project tot stand te brengen.
Een punt van bijzondere aandacht blijft de snelle opkomst en verspreiding van de bever. Dit dier is in Limburg geïntroduceerd door de provincie. Mooi allemaal, maar omdat ze geen natuurlijke vijanden heeft dreigt de bever uit te groeien tot een ware plaag. 50Plus is van mening, dat de kosten van de overlast ook op het bordje moet komen van degene die het heeft veroorzaakt: de provincie. En niet bij het Waterschap, zoals nu gebeurt.

Drs. Jacques Arntz
AB lid Waterschap Limburg

                    

 

 

 


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ